Samenwerkingsvorm WiM

Tijdens mijn Studie Bouwkunde aan de TU/e leerde ik dat er verschillende (juridische) samenwerkingsvormen zijn, zoals bijvoorbeeld de Publiek-Private Samenwerking (PPS) waarin de overheid een samenwerking aangaat met een of meerdere private ondernemingen. In deze blog wil ik meer toelichten over de verschillende mogelijkheden en introduceer ik een nieuwe samenwerkingsvorm waarbij samengewerkt wordt tussen Wetenschap op het gebied van Innovatie met de Overheid en de Markt voor de Maatschappij (WiM). Lees verder indien je meer wilt weten!

Huidige samenwerkingen of aanbestedingen
Publiek-Private Samenwerking constructies kom je vaak tegen bij grote (infrastructurele) projecten. De term Publiek kan geïnterpreteerd worden als Publieke taak, oftewel de (rijks)overheid en voor het publiek, oftewel de maatschappij of de openbare ruimte. De Private term refereert naar private partijen oftewel de markt. Het verschil tussen een PPS constructie en een openbare aanbesteding met de Europese aanbestedingsregels is dat de overheid bij PPS stuurt op het einddoel zonder zichzelf te bemoeien met de inhoud. Daarentegen worden bij een openbare aanbesteding alle eisen en wensen van tevoren vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE) en/of bestek. Bij PPS constructies wordt de innovatiekracht van de markt gestimuleerd. In eerste instantie is dit een goede samenwerkingsvorm, echter zijn het vaak complexe projecten en niet alles is (van tevoren) eenduidig vast te leggen. Hierdoor zien wij als burgers in de krantenkoppen dat grote projecten meer geld of tijd heeft gekost dan voorzien. Het gaat dan vaak om infrastructurele prijecten, bouwprojecten of IT projecten. Bij projectmanagement wordt een methode gebruikt zoals de GOTIK methode waarbij de aspecten Informatie, Organisatie, Geld, Tijd en Kwaliteit worden vastgelegd.

schema PPS constructie

Bij mijn zoektocht naar samenwerkingsvormen kom ik ook de ketensamenwerking tegen waarbij meerdere partijen samenwerken aan één product of proces in een keten, met andere woorden in een bepaalde volgorde. Bij deze samenwerking zijn in eerste instantie geen zakelijke afspraken nodig. Soms kan dat echter wel wenselijk zijn voor efficiëntie en logistiek. Ketensamenwerking kom je tegen in de bouw en ook bij (lokale) overheden, de gezondheids/jeugdzorg, ICT en de maakindustrie.

Commerciële bedrijven
Tijdens mijn werk de afgelopen jaren bij een adviesbureau, de overheid en ook tijdens gesprekken met vrienden of collega’s verbaas ik mezelf wel eens over het gebrek aan samenwerking. Het is waarschijnlijk geen onwil, wellicht eerder onmacht of onwetendheid. Daarnaast zijn er vaak verschillende (commerciële) belangen die het lastig(er) maken om open en transparante afspraken te maken wat leidt tot een gebrek aan goede samenwerking. Een commerciële organisatie heeft een ander doel bij een verkregen opdracht en daardoor andere belangen in een (gezamenlijk) project. Ze vergaren vaak kennis, data en informatie en bieden uiteraard diensten, producten en werk aan tegen betaling. Een commerciële partij heeft echter een bepaald verdienmodel (business model), waarbij vaak eenmalig geïnvesteerd wordt door het bedrijf, al dan niet met een subsidie, en daarna wordt het ontwikkelde product, de te leveren dienst of het werk terugverdiend bij meerdere opdrachtgevers. Indien de baten van de opdrachten de kosten van de investeringen overstijgen wordt er winst gemaakt. Dat is natuurlijk de doelstelling van een commercieel bedrijf.

Overheidsinstellingen of publieke organisaties
Momenteel ben ik werkzaam in een publieke organisatie. Bij een overheidsorganisatie ligt dat anders, deze organisatievorm wordt ook wel vaak non-profit genoemd waarbij er geen winstdoelstelling is. Er worden ook controles uitgevoerd door accountants op welke manier het geld besteed werd. De algemene rekenkamer is hier een voorbeeld, zij controleert de uitgaven van de Nederlandse rijksoverheid of het in overeenstemming is met de gestelde regels en genomen besluiten (rechtmatig) en of de uitgaven ook daadwerkelijk het gewenste effect hebben gehad (doelmatig). Naast de overheid zijn er uiteraard nog meer non-profit organisaties te noemen die geen winstoogmerk hebben. Dat een organisatie een non-profit organisatie is wil niet zeggen dat er gratis gebruik gemaakt kan worden van de diensten en services van deze organisatie. Ik zeg altijd “voor niets gaan de zon op”. Bij overheidsorganisaties worden ook kosten gemaakt en er zijn mensen in dienst die het werk moeten uitvoeren. In veel gevallen wordt er dus een soort handelingsfee betaald. Verder kunnen deze organisaties ook kostendekkend opdrachten uitvoeren. Naast het vaste werkprogramma van het CBS worden ook opdrachten uitgevoerd waarbij alleen de werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht worden. Discussie over deze opdrachten heeft geleid tot aanpassingen, lees verder om hier meer over te weten te komen.


Wet, Markt en Overheid
Er is een hele discussie geweest over Wet, Markt en Overheid die geleid heeft tot nieuwe afspraken welke gepubliceerd zijn in de Staatscourant van 29 april 2020. In deze regeling zijn nieuwe werkzaamheden vastgelegd, die het Centraal bureau voor de statistiek voor derden verricht. Deze nieuwe regelgeving geeft richting aan de rol van het CBS. Lees hiervoor het vraaggesprek met waarnemend Directeur-Generaal van het CBS Bert Kroese.


Introductie nieuwe samenwerkingsvorm WiM
De markt en maatschappij waarin verschillende krachten en (politieke) belangen spelen vormen een ingewikkeld speelveld. Het is heel goed dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt zodat duidelijk wordt wat de rol en taak van het CBS is. Zo kan het CBS haar maatschappelijke taak beter uitvoeren. Het is echter wel van belang dat andere organisaties zichzelf ook aanpassen aan de wijziging in het speelveld en ieder zijn/haar positie opnieuw bepaalt al dan niet samen of in een nieuwe samenwerkingsvorm. Hierbij introduceer ik een nieuwe samenwerkingsvorm; WiM ♥️.

Mooie afkorting voor een samenwerking tussen Wetenschap op het gebied van Innovatie met de Overheid als facilitator of dienstverlener en de Markt als uitvoerende partij met meerwaarde voor de burgers, oftewel de Maatschappij (WiM). Dit is tevens een mooie verwijzing naar mijn vader Wim 😉

Samenwerking WiM © Marloes Verhoeven

Data hebben veel waarde. Het wordt ook wel het nieuwe goud genoemd en iedereen wil ermee aan de slag. Data verzamelen, verwerken, analyseren en publiceren is echter een vak apart. Een vak waarvan in de loop der jaren de werkwijze steeds verder verfijnd en verbeterd wordt. Een mooie vergelijking met de maakindustrie is de ambacht van goudsmid waarbij edelmetalen zoals goud gesmeed en verwerkt worden tot iets nieuws. In Nederland heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek de taak om statistieken te produceren en publiceren. Het CBS is een Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO), hierdoor heeft het een neutrale positie en vindt er geen (politieke) inmenging plaats over de output. Meer weten over de organisatie va het CBS, lees dan hier verder.

Centraal Bureau voor de Statistiek
De wettelijke grondslag voor CBS is de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarnaast is in Europese verplichting vastgelegd welke cijfers het CBS dient te leveren aan Eurostat waardoor er in Europa een vergelijking gemaakt kan worden tussen de verschillende Europese landen op basis van statistiek. Verder levert het CBS ook feitelijke (statistische) cijfers die als input dienen voor andere organisaties. Hierbij kan gedacht worden aan andere overheidsorganisaties die een andere taak of rol hebben in het proces om advies te geven aan het Ministerie over beleidskeuzes of beleidsmaatregelen. De output van het CBS wordt onder andere gebruikt door de Planbureaus in Nederland; Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Deze organisaties hebben als doelstelling het maken van strategische beleidsanalyses op diverse thema’s en onderwerpen (PBL), economische prognoses en analyses in actualiteit met wetenschappelijke verantwoording (CPB) en gevraagd en ongevraagd – sociaal-wetenschappelijk onderzoek (SCP). De statistieken en cijfers van het CBS worden op het gebied van mobiliteit ook gebruikt als input in allerlei (wetenschappelijke) modellen voor simulaties en prognoses. Hieraan werken diverse organisaties, zowel overheidsorganisaties als marktpartijen.

Aanpassingen bij CBS organisatie
Naar aanleiding van de discussie Wet, Markt en Overheid gaan er zaken veranderen. De eerste stappen en aanpassingen zijn gedaan. Zoals waarnemend Directeur-Generaal Bert Kroese aangeeft zijn er organisatorische veranderingen doorgevoerd. De Raad van Advies is uitgebreid met een specialist op het gebied van mededinging. Verder is er een klachtenregeling en klachtencommissie ingesteld om op onafhankelijke wijze klachten af te handelen op dit gebied. Daarnaast komt er een nieuwe functionaris die de relatie met marktpartijen onderhoudt en toezicht houdt dat het CBS niet concurrentieverstorend werkt. Deze ‘Competitive Neutrality Officer’ wordt momenteel geworven.

Conclusie
Er zijn stappen gezet en nu is het ook tijd dat andere organisaties in het speelveld zichzelf aanpassen en op zoek gaan naar een (nieuwe) rol of taak in dit gezamenlijke speelveld. Op deze manier kunnen organisaties elkaar versterken en is het niet nodig om onderlinge concurrentiestrijd aan te gaan. Uiteindelijk opereren genoemde organisaties allemaal in de cirkel. In bovenstaand figuur weergegeven met 4 fases;
1) data levert inzicht
2) beleidskeuzes
3) pilot of implementeren beleidsmaatregelen
4) sensormetingen

Dit is een uitnodiging aan organisaties om elkaar aan te vullen en te versterken in het speelveld waarin men niet zonder elkaar kan!

AD: CBS geeft in crisis beslissers houvast met statistieken

Onze plaatsvervangende Directeur-Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek Bert Kroese is geïnterviewd door het Algemeen Dagblad. Op 20 april 2020 verscheen er een artikel over dit interview in het eerder genoemd dagblad. “Het CBS levert meer cijfers dan ooit. Het nationaal crisiscentrum, de ministeries en het kabinet hebben behoefte aan vaste grond onder de voeten.”

Foto Bert Kroese bij corporate artikel CBS (9 april 2020)

Begin april verscheen het volgende corporate artikel op de internetpagina van het CBS: Betrouwbare data in coronatijd en daarna. Betrouwbare, onafhankelijke data zijn een nutsvoorziening. Onze plaatsvervangende Directeur-Generaal Bert Kroese legt uit hoe het CBS te werk gaat en wat de cijfers van het CBS kunnen betekenen in deze Corona tijd. Daarnaast wordt er beschreven welke (big) data bronnen gebruikt kunnen worden en welke resultaten al behaald zijn. The bigger picture “data-driven” werken wordt toegelicht en ook welke stappen nog nodig zijn op dit gebied.

Interessante ontwikkelingen en ik ben benieuwd waar we over één jaar (en over 5 jaar) staan 🙂

Wil je het hele AD artikel lezen klik dan door via mijn LinkedIn post.

Vervoersarmoede (2019)

Eind 2018 heb ik met mijn CBS collega’s Astrid Kampert, Judith Nijenhuis en Dennis Dahlmans een rapport gepubliceerd over vervoersarmoede. Naar aanleiding van deze publicaties hebben wij diverse gesprekken gevoerd voor een gezamenlijk vervolgonderzoek. Samen met Planbureau voor de Leefomgeving hebben wij een vervolg onderzoek uitgevoerd waarbij de indicator verder verbeterd is. Hieronder kan je het volledige rapport lezen.

In het corporate artikel van het CBS wordt in het kort beschreven wat er in dit gezamenlijke onderzoek is gedaan. De resultaten van ons onderzoek hebben wij in twee sessie gepresenteerd aan beleidsmakers (sessie 1) en aan onderzoekers en wetenschappers (sessie 2). Daarnaast hebben wij de resultaten ook bij twee congressen gepresenteerd; European Transport Conference (ETC 2019) in Dublin en Verkeerskunde congres in Leuven.

Verkeersveiligheid

1 juli 2019: het is zover de wetwijziging is ingevoerd. Die constante afleiding van de telefoon, was voor minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) de reden om een wetswijziging in te dienen die het gebruik van de telefoon op de fiets beboet. Vanaf maandag kunnen fietsers een boete van 95 euro krijgen als ze tijdens het rijden een mobiele telefoon in hun handen hebben. In de wet wordt de term ‘mobiele telefoon’ bovendien veranderd in ‘mobiele elektronische apparaten’. Dit om de wet „toekomstbestendig” te maken.

April 2018 heb ik tijdens Verkeersgedragdag een presentatie gegeven over verkeersveiligheid en de mobiele telefoon in het verkeer, in dat geval de auto. Het CBS heeft met het jaarlijkse belevingenonderzoek aandacht besteed aan verkeersveiligheid waarbij respondenten vragen beantwoord hebben over hun eigen gedrag en over het gedrag van de andere verkeersdeelnemers. Conclusie: de spreekwoordelijke heer in het verkeer is meestal een vrouw.

Meer informatie over het CBS onderzoek:

videobericht CBS woordvoerder Maarten Bloem

nieuwsbericht CBS

volledige CBS rapport

#NRCNext #verkeersveiligheid #fiets #auto #verkeersgedragdag #marloesverhoeven #statistiekCBS #belevingenonderzoek #gedragsverandering #nu

Vervoersarmoede (2018)

In de huidige maatschappij wordt het vanzelfsprekend geacht dat iedereen zich dagelijks kan verplaatsen, bijvoorbeeld per auto, bus of fiets. Er is echter een groep personen die om diverse redenen niet over mogelijkheden tot verplaatsing beschikt en als gevolg hiervan minder makkelijk kan deelnemen aan het sociale leven. Deze groep wordt aangeduid als vervoersarm. Onlangs heeft het CBS een nieuwe indicator ontwikkeld, die het ‘risico op vervoersarmoede’ weergeeft.

vervoersarmoede_discussion_paper

Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op CBS pagina’s:
Discussion paper
CBS Nieuwsbericht
Geo visualisatie Utrecht
Geo visualisatie Heerlen

Portfolio Mens en Mobiliteit

Samen met mijn CBS collega heb ik een portfolio gemaakt waarin een vijftal casussen beschreven worden om inzicht te geven welke aanvullende gegevens het CBS kan leveren op het gebied van mens, verkeer en mobiliteit. De casussen betreffen kentekenanalyse regio/route, vergroening wagenpark, vervoersarmoede, verplaatsingsgedrag en verkeersveiligheid. Het geeft een goed overzicht van aanvullende statistische diensten die het CBS kan leveren vanuit de sector Verkeer en Vervoer.

klik op de afbeelding om het portfolio te openen

Hackatrain 2018: Hackers as a Service

I was part of the Hackatrain with the topic of Mobility as a Service (MaaS), great experience to join a team of HaaS: Hackers at a Service.

View this post on Instagram

Let’s GO, on the move 🚅 #hackatrain

A post shared by Dr. ir. Marloes Verhoeven (@onderzoeker_mobiliteit) on

After hours of work and no sleep at night it was time to give our pitch for the jury members. One of our team members, a student of Stenden Hogeschool, did a great job presenting our idea and PROTOTYPE. Click on the picture to open our pitch presentation.

pitch HaaS: Hackers as a Service (or at your Service ;))

It was a great experience, thanks!

View this post on Instagram

Amazing experience #hackatrain #berlin #HaaS🐰

A post shared by Dr. ir. Marloes Verhoeven (@onderzoeker_mobiliteit) on

Hackatrain 2018: corporate article CBS

You can read the corporate article below from the CBS page in English. If you prefer the Dutch version you can click here.

On Monday 18 June 2018, the third edition of the annual Hackatrain left Amsterdam Central Station heading for Berlin. More than 100 talented IT professionals from the international business world, education and government institutes travelled by train and ‘hacked’ their way to Berlin. In teams they worked for 48 hours to find solutions to an interesting mobility challenge from ING and Arriva. Four enthusiastic participants from Statistics Netherlands (CBS) also joined the Hackatrain, as did their counterparts from the German statistical institute Destatis. Initiator and organiser Amal Whyte says: ‘The level was amazingly high!’

Brainstorm
The official departure was on Monday morning at Amsterdam Central Station, and the teams started immediately when they boarded the train. According to ICT construction specialist and CBS participant David Kloet, ‘The journey gave the participants a chance to brainstorm, discus their ideas and to talk to mentors from the organisations that were involved, including Arriva, ING, NS and Freshheads.’ The objective of this Hackatrain was to answer the question how to make it easier for people throughout the country to travel to and from destinations for events such as a concert at the Johan Cruyff Arena in Amsterdam. ‘They were also asked to incorporate a combination of blockchain (a system that can be used to capture data, Ed.) and Mobility as a Service (MaaS) into their solution,’ Whyte explains. ‘Together, blockchain and MaaS have the potential to allow travellers to search for, select and book their own transport options.’

Ambitious
The participants enthusiastically continued the hackathon after they arrived in Berlin. The programming went on all day, and even through the night. According to Eugène van der Pijl, a Statistical Researcher at CBS who participated in the hackathon, ‘Those two hackathon days were fantastic, but it was hard work. We kept going, intensively searching for solutions.’ As fellow CBS Statistical Researcher and participant Marloes Verhoeven says, ‘We were given the necessary information about blockchain technology and MaaS at the pre-gathering for the Hackatrain. It was a pretty ambitious challenge to produce a working prototype in such a short period, but we did it.’ Both Van der Pijl and Verhoeven were interested in working with blockchain and seeing presentations about it, because the possibilities of blockchain are also being investigated within CBS.

official movie of the pre-gathering Hackatrain 2018

official aftermovie Hackatrain 2018

It was a great experience, the Hackatrain 2018!

Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid

Jaarlijks wordt de Verkeersgedragdag georganiseerd met een ander thema. In 2018 heb ik een abstract ingestuurd op basis van het CBS rapport Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid van mijn collega’s. Dit rapport dat verschenen is bij Sociaal Statistisch Trends is gebaseerd op het jaarlijks belevingenonderzoek dat het CBS uitvoert. Tot mijn vreugde werd ik uitgenodigd om één van de twee plenaire presentaties te geven bij dit congres in Leeuwarden (NHL Stenden Hogeschool). Hieronder kan je het ingestuurde abstract lezen en tevens kan je ook de presentatie die ik gehouden heb downloaden.

Automobilisten en hun kijk op verkeersveiligheid (ingestuurde abstract):
In dit onderzoek staan het rijgedrag en de ervaren verkeersveiligheid van automobilisten centraal. De grote deelname aan het verkeer maakt verkeersveiligheid een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Door middel van verschillende maatregelen probeert de overheid het verkeer veiliger te maken en daarmee het aantal verkeersdoden en -gewonden te verminderen.

Na jarenlange daling van aantal verkeersdoden zijn in 2015 weer meer mensen zijn omgekomen dan het voorgaande jaar. Tussen 2000 en 2015 steeg het aantal ernstig verkeersgewonden. Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden is één aspect van de verkeersveiligheid. Een ander aspect dat in dit onderzoek centraal staat is de ervaren verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers.

Dit is gebaseerd op het CBS onderzoek Belevingen (februari – mei 2016). De respons bedroeg 59,9 procent. In totaal hebben de analyses betrekking op 2956 personen die beschikken over een rijbewijs en als bestuurder in een auto rijden.

Enkele resultaten over perceptie eigen rijgedrag: het vertonen van risicovol rijgedrag hangt duidelijk samen met rijervaring: Hoe frequenter automobilisten rijden, des te risicovoller gedragen zij zich op de weg. Oudere automobilisten nemen naar eigen zeggen duidelijk minder risico in het verkeer dan jongere. De perceptie van het eigen rijgedrag verschilt tussen automobilisten met meer en minder rijervaring, tussen mannen en vrouwen en tussen leeftijdsgroepen.

Enkele resultaten over perceptie risicovol weggedrag andere automobilisten: veel te hard rijden wordt het vaakst als riskant weggedrag gesignaleerd, vrouwen zeggen meer dan mannen dat er veel te hard wordt gereden.

Enkele resultaten over inschatting gevaarlijk wangedrag andere bestuurders: Eén op de vijf automobilisten ziet geen gevaar in veel te hard rijden op rustige Autosnelwegen, Inschatting gevaarlijk weggedrag verschilt naar eigen rijervaring en rijgedrag, mannen en jongeren zien minder gevaar in het verkeer.

Dit onderzoek richt zich op de ervaren verkeersveiligheid van automobilisten. Er wordt aanbevolen om toekomstig onderzoek te richten op fietsers en voetgangers, twee groepen van kwetsbare verkeersdeelnemers.

volledige presentatie Verkeersgedragdag 2018 kan je downloaden door op afbeelding te klikken